Ερευνητικό Έργο

Τα μέλη ΔΕΠ δραστηριοποιούνται σε ερευνητικά πρωτόκολλα σε συνεργασία με το Ερευνητικό κέντρο Μαριάνθη Σίμου του ιδρύματος «Θώραξ».

Οι τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν:

Στην κλινική εκπονούνται διδακτορικές διατριβές που αφορούν τις παραπάνω ερευνητικές δραστηριότητες