Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια τεσσάρων (4) Φορητών Αγγειογραφικών Ακτινοσκοπικών C-ARM

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:  11-12-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:   11-01-2016

Εν όψει της επικείμενης διενέργειας του ανωτέρου διαγωνισμού, παρακαλείσθε όπως εντός τριάντα (30) ημερών (η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω ημερομηνίας πρωτοκόλλου & ανάρτησης) καταθέσετε στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών ενδιαφέροντός σας.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του διαγωνισμού

Εμφανίσεις: 2285