Διαβούλευση - Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Υλικού/Εξοπλισμού

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 9 Μαΐου 2017

 Ημερομηνία Έναρξης : 09/05/2017

 Ημερομηνία Λήξης : 15/05/2017

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιους διαγωνισμούς, στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΠΥΥ 2014, για την προμήθεια των κάτωθι ειδών: Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Υλικού/Εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 203.252,03€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τεχνικές προδιαγραφές

 Δείτε το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης εδώ. 

Εμφανίσεις: 1418