Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

Ημερομηνία Έναρξης : 14/10/2020

 Ημερομηνία Λήξης : 18/10/2020

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Εξειδικευμένων Μεταφορών – ΜΒΥ (Μεταφορά Βιολογικών Υλικών) του Νοσοκομείου, (CPV: 60112000-6), προϋπολογισμού 120.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για δύο έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Με την παρούσα πρόσκληση, η Υπηρεσία μας εισάγει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω υπηρεσίας, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών. Παρακαλού-νται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημαίνουν συγκεκριμένους όρους των τεχνι-κών προδιαγραφών.
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.attikonhospital.gr, στον σύνδεσμο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές για δύο (2) επιπλέον ημέρες.
Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξα-σφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων ειδών και υπηρεσιών.
Συνημμένα:
Τεχνικές προδιαγραφές (αρ. πρωτ. 33778/13-10-2020)
Ο Διοικητής ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Σπυρίδων Αποστολόπουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Πρόσκληση-Τεχνικές προδιαγραφές

Εμφανίσεις: 160