Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020

Παρατείνεται έως τις 16/02/2020 η διάρκεια της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός αξονικού τομογράφου 124 τομών, με εγγύηση πέντε ετών, συνολικού προϋπολογισμού 1.160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με χρηματοδότηση από το πλαίσιο εφαρμογής της Συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και SIEMENS

Εμφανίσεις: 511