Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Ημερομηνία Έναρξης : 22/12/2017

Ημερομηνία Λήξης : 19/1/2018

Το Νοσοκομείο, έχοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. Α4γ/Γ.Π. 77020 (ΑΔΑ: ΨΘΩ5465ΦΥΟ-4ΚΛ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα την «Έγκριση σκοπιμότητας για επιχορήγηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου», εισάγει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών του πίνακα, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων - σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημαίνουν συγκεκριμένους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

Δείτε το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης εδώ.

Εμφανίσεις: 2087