Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ2/2017 (Επαναπροκήρυξη Π08/2016) για την Συντήρηση πλυντηρίων οίκου Miele

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Ημερομηνία Έναρξης: 20/3/2017

Ημερομηνία Λήξης: 31/03/2017

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για τη συντήρηση Συντήρηση πλυντηρίων οίκου Miele, προϋπολογισμού 45.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV:50421000-2).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0889.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 12 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Κατεβάστε την σχετική Διακήρυξη .

Εμφανίσεις: 623