Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ανελκυστήρων

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Ημερομηνία Έναρξης: 24/2/2017

Ημερομηνία Λήξης: 15/03/2017

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ανελκυστήρων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0879.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. Η προθεσμία τίθεται προσαυξημένη, σύμφωνα με άρθρο 120 παρ.4 ν. 4412/2016, καθώς απαιτείται επιτόπια επίσκεψη για τη σύνταξη της τεχνικής προσφοράς

 

Κατεβάστε την σχετική Διακήρυξη και το τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Εμφανίσεις: 891