Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ3/2016 (Επαναπροκήρυξη Π06/2016) για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Συστήματος Πνευματικού (Σωληνωτού) Ταχυδρομείου του Νοσοκομείου

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 28/12/2016

Ημερομηνία Λήξης: 16/01/2017

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Συστήματος Πνευματικού (Σωληνωτού) Ταχυδρομείου του Νοσοκομείου

CPV:50700000-2), προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0879.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. Η προθεσμία τίθεται προσαυξημένη, σύμφωνα με άρθρο 120 παρ.4 ν. 4412/2016, καθώς απαιτείται επιτόπια επίσκεψη για τη σύνταξη της τεχνικής προσφοράς.

Κατεβάστε την σχετική Διακήρυξη και το τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Εμφανίσεις: 1393