Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ5/2016 (Επαναπροκήρυξη Π01/2016): Προμήθεια ενός διπλού αυτόματου απολυμαντή θερμοχημικής επεξεργασίας εύκαμπτων ενδοσκοπίων νέας γενιάς κατάλληλο για τα ενδοσκόπια του οίκου Olympus του Νοσοκομείου

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 28/12/2016

Ημερομηνία Λήξης: 16/01/2017

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός διπλού αυτόματου απολυμαντή θερμοχημικής επεξεργασίας εύκαμπτων 

ενδοσκοπίων νέας γενιάς κατάλλληλο για τα ενδοσκόπια του οίκου Olympus του Νοσοκομείου (CPV:33141620-2),προϋπολογισμού δαπάνης 45.0000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 7131.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. Η προθεσμία τίθεται προσαυξημένη, σύμφωνα με άρθρο 120 παρ.4 ν. 4412/2016, καθώς απαιτείται επιτόπια επίσκεψη για τη σύνταξη της τεχνικής προσφοράς.

Κατεβάστε την σχετική Διακήρυξη και το τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Εμφανίσεις: 1388