Π01/2015 Επαναπροκήρυξη : Προμήθεια κεντρικού εξυπηρετητή διαχείρισης αλληλογραφίας (mail server) – Λογισμικών – Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια κεντρικού εξυπηρετητή διαχείρισης αλληλογραφίας (mail server) – Λογισμικών – Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση (CPV: 48822000-2 «Εξυπηρετητές»)

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 28.431,45€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 22/03/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα 13.00 π.μ. στην Αίθουσα διαγωνισμών του Νοσοκομείου, ενώπιον της Επιτροπής που έχει ορισθεί.
Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 21/03/2016 μέχρι τις 14.00 μ.μ.
Πληροφορίες καθημερινά από το Τμ. Προμηθειών, ώρες 13.00 έως 15.00
(τηλ. 210 5831058).
Τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν καθημερινά από το Τμ. Προμηθειών, ώρες 13.00 έως 15.00 .

Εμφανίσεις: 1023