Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας (CPV:85121000-3)

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

Ημερομηνία Έναρξης: 16/07/2017

Ημερομηνία Λήξης: 27/07/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας (CPV:85121000-3), προϋπολογισμού 20.000,00€ για κάθε έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

To Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα ακόμη έτος, επιπλέον δαπάνης 20.000,00€.

Πρόσκληση

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

Εμφανίσεις: 1043