Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου – κήπων του Νοσοκομείου

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 2 Μαΐου 2018

Ημερομηνία Έναρξης: 3/5/2018

Ημερομηνία Λήξης: 23/5/2018

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού τη Συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου – κήπων του Νοσοκομείου, (CPV:50700000-2), προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για κάθε έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα ακόμη έτος, επιπλέον δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0439.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. Η προθεσμία τίθεται προσαυξημένη, σύμφωνα με άρθρο 121 παρ.4 ν. 4412/2016, καθώς απαιτείται επιτόπια επίσκεψη για τη σύνταξη της τεχνικής προσφοράς.

Κατεβάστε την σχετική Προκήρυξη και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Εμφανίσεις: 1256