Προμήθεια μίας φυγόκεντρου παραγώγων αίματος Μονάδας Αιμοδοσίας, προϋπολογισμού

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

Ημερομηνία Έναρξης: 16/10/2017

Ημερομηνία Λήξης: 30/10/2017

Προμήθεια μίας φυγόκεντρου παραγώγων αίματος Μονάδας Αιμοδοσίας, προϋπολογισμού 40.000 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV 42931120-5 επιδαπέδια μηχανήματα φυγοκέντρισης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 7127.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 12 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με άρθρο 120 παρ.4 ν. 4412/2016 .

 Κατεβάστε την σχετική Διακήρυξη.

Δελτίο  ΤΕΥΔ.

Εμφανίσεις: 918