Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Απόλυτων Φίλτρων (CPV: 42913500-4)

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

Ημερομηνία Έναρξης: 9/10/2017

Ημερομηνία Λήξης: 30/10/2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Απόλυτων Φίλτρων (CPV: 42913500-4) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 40.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2015. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 1429, και 0879.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. Η προθεσμία τίθεται προσαυξημένη, σύμφωνα με άρθρο 120 παρ.4 ν. 4412/2016, καθώς απαιτείται επιτόπια επίσκεψη για τη σύνταξη της τεχνικής προσφοράς.

 Κατεβάστε την σχετική Διακήρυξη.

Εμφανίσεις: 1041