Παλαιότεροι Διαγωνισμοί

Φίλτρο
ΑΝΑΒΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε ανάδοχο για τη συντήρηση του Τηλεφωνικού Κέντρου του Νοσοκομείου, (CPV: 50334110-9)
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) συστημάτων ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας (CPV: 33162100-4) μία εκ των οποίων να συνοδεύεται με σύστημα παροχής argon plasma, προϋπολογισμού 60.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κ
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών & αναλωσίμων ειδών για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των εγκαταστάσεων κεντρικού κλιματισμού
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) διοισοφάγειου ηχοβόλου κεφαλής υπερήχων GE TEE 6VT-D
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τεχνικές εργασίες διαμόρφωσης χώρου προκειμένου να γίνει εγκατάσταση ενός ψηφιακού αγγειογραφικού συστήματος (CPV: 71356000-8), προϋπολογισμού 34.400,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής για τις νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, προϋπολογισμού 46.835,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (CPV:85121000-3), προϋπολογισμού 60.000,00€ για δύο (2) έτη
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης Ca Μαστού (CPV: 33140000-3)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Συστήματος Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης, (CPV: 33141620-2), προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.300,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια οκτώ (8) μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων, δύο (2) σταθμών παρακολούθησης ασθενών με λοίμωξη Covid-19 και επτά (7) αεροστρωμάτων αντικατάστασης θεραπείας κατακλίσεων
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου – κήπων του Νοσοκομείου, (CPV:77311000-3), προϋπολογισμού 40.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για δύο έτη
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια τριών (3) πηγών Ιριδίου για τις ανάγκες της Μονάδας Βραχυθεραπείας (CPV: 33696400-9), προϋπολογισμού 30.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά ενός συστήματος Καρδιοαγγειογραφίας/Στεφανιογραφίας INNOVA 2100IQ του οίκου GE Healthcare
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την απογραφή πάγιων περιουσιακών στοιχείων και ταυτοποίηση τους με το Μητρώο Παγίων του Νοσοκομείου, (CPV: 79212100-4), προϋπολογισμού 59.900,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας και επανάκτησης δεδομένων των κεντρικών εξυπηρετητών του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 36.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης με ανταλλακτικά των πλυντηρίων του οίκου MIELE του Νοσοκομείου
Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά ενός συστήματος Καρδιοαγγειογραφίας/Στεφανιογραφίας INNOVA 2100IQ του οίκου GE Healthcare (CPV: 50421200-4), προϋπολογισμού 40.000,00€
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Λογιστικής υποστήριξης και εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος καθώς και σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2020 του Νοσοκομείου, (CPV: 79210000-9)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων των Κέντρων Ιατρικών Αερίων, δικτύων διανομής και αυτοματισμών του Νοσοκομείου (CPV: 50700000-2), προϋπολογισμού 35.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης με CO2, Aqua Blue & Argonite, ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων και συντήρησης πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου (CPV: 50413200-5)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την συντήρηση Εξοπλισμού Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης Εικόνας των οίκων AGFA & FUJI του Νοσοκομείου
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας (CPV:85121000-3)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανακαίνιση χρωματισμών Κεντρικών Χειρουργείων και Μονάδας Μεταναισθητικής Φροντίδας
Προμήθεια μίας φυγόκεντρου παραγώγων αίματος Μονάδας Αιμοδοσίας, προϋπολογισμού
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη των συστημάτων πυρανίχνευσης κατάσβεσης ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων και συντήρησης πυροσβεστήρων
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενδοσκοπικού Πύργου και κολονοσκοπίου
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την συντήρηση των ακτινολογικών συστημάτων του Β'Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Νοσοκομείου
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου – κήπων του Νοσοκομείου