Παλαιότεροι Διαγωνισμοί

Φίλτρο
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) διοισοφάγειου ηχοβόλου κεφαλής υπερήχων GE TEE 6VT-D
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (CPV:85121000-3), προϋπολογισμού 60.000,00€ για δύο (2) έτη
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τεχνικές εργασίες διαμόρφωσης χώρου προκειμένου να γίνει εγκατάσταση ενός ψηφιακού αγγειογραφικού συστήματος (CPV: 71356000-8), προϋπολογισμού 34.400,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης Ca Μαστού (CPV: 33140000-3)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την συντήρηση Εξοπλισμού Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης Εικόνας των οίκων AGFA & FUJI του Νοσοκομείου
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας (CPV:85121000-3)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανακαίνιση χρωματισμών Κεντρικών Χειρουργείων και Μονάδας Μεταναισθητικής Φροντίδας
Προμήθεια μίας φυγόκεντρου παραγώγων αίματος Μονάδας Αιμοδοσίας, προϋπολογισμού
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη των συστημάτων πυρανίχνευσης κατάσβεσης ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων και συντήρησης πυροσβεστήρων
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενδοσκοπικού Πύργου και κολονοσκοπίου
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την συντήρηση των ακτινολογικών συστημάτων του Β'Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Νοσοκομείου
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου – κήπων του Νοσοκομείου
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Απόλυτων Φίλτρων (CPV: 42913500-4)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σε Ενεργειακό Επιθεωρητή έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των ΗΜ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ 4/2017
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ 3/2017 (Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Π07/15) -Παράταση
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ2/2017 (Επαναπροκήρυξη Π08/2016) για την Συντήρηση πλυντηρίων οίκου Miele
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ανελκυστήρων
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ4/2016 (Επαναπροκήρυξη Π05/2016) για την Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) του Νοσοκομείου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π07/2015 Για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κέντρων ιατρικών αερίων, δικτύων διανομής και αυτοματισμών του Νοσοκομείου
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ3/2016 (Επαναπροκήρυξη Π06/2016) για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Συστήματος Πνευματικού (Σωληνωτού) Ταχυδρομείου του Νοσοκομείου
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ5/2016 (Επαναπροκήρυξη Π01/2016): Προμήθεια ενός διπλού αυτόματου απολυμαντή θερμοχημικής επεξεργασίας εύκαμπτων ενδοσκοπίων νέας γενιάς κατάλληλο για τα ενδοσκόπια του οίκου Olympus του Νοσοκομείου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π08/2016 Για τη συντήρηση πλυντηρίων του οίκου MIELE του Νοσοκομείου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π02/2016 Για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών υλικών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π06/2015: Για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση με ανταλλακτικά (εξαιρουμένων των ακτινολογικών λυχνιών) δύο συστημάτων υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας του οίκου PHILIPS
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π06/2016 Για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Συστήματος Πνευματικού (Σωληνωτού) Ταχυδρομείου του Νοσοκομείου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π05/2016 Για τη συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) του Νοσοκομείου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π04/2016 ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των δεκαπέντε (15) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και Ορθοπεδικού Κέντρου και έναν (1) του Κέντρου Υγείας Περιστερίου
Π01/2015 Επαναπροκήρυξη : Προμήθεια κεντρικού εξυπηρετητή διαχείρισης αλληλογραφίας (mail server) – Λογισμικών – Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση