Ιστορικό Ανάπτυξης Νοσοκομείου

Σύντομη Διαχρονική παρουσίαση ανάπτυξης νοσοκομείου

Α΄ στάδιο ανάπτυξης – Έτος 2002

Μετά το πρώτο εξάμηνο του 2002, οπότε και προαγματοποιήθηκαν οι πρώτες 120 αποσπάσεις προσωπικού, έγινε παραλαβή χώρων του 1/5 του νοσοκομείου και η έναρξη λειτουργίας των (14) Εξωτερικών ιατρείων (15/7/2002). Μέχρι το τέλος του 2002, πραγματοποιήθηκαν 8.512 επισκέψεις. Επίσης ξεκίνησε η λειτουργία 5 κεντρικών εργαστηρίων (μέχρι το τέλος του 2002 πραγματοποιήθηκαν 10.730 εργαστηριακές εξετάσεις) και 5 Εργαστηρίων του Τομέα Απεικόνισης (μέχρι το τέλος του 2002 πραγματοποιήθηκαν 3.800 απεικονιστικές εξετάσεις).

Η λειτουργία του νοσοκομείου για την περίοδο αυτή βασίσθηκε σε ανθρώπινο δυναμικό που είχε αποσπαστεί από άλλα νοσοκομεία. Αναλυτικά το στελεχιακό δυναμικό του νοσοκομείου το αποτελούσαν: 28 Γιατρούς, 30 Νοσηλευτές, 27 άτομα Παραϊατρικό προσωπικό, 13 Διοικητικούς υπαλλήλους, 4 άτομα από την Τεχνική υπηρεσία, και 21 άτομα Λοιπό προσωπικό (σύνολο 123) .

Β΄ στάδιο ανάπτυξης – Έτος 2003

Μέχρι την 1/3/2003 πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η παραλαβή ολόκληρου του νοσοκομείου (με μικροβελτιώσεις κυρίως κτιριακές). Στις 1/7/2003 πραγματοποιήθηκε κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Γενικών Συνελεύσεων της Ιατρικής Σχολής η ένταξη στο δυναμικό του νοσοκομείου των πρώτων Πανεπιστημιακών Κλινικών με την ανάληψη υπηρεσίας Πανεπιστημιακών Γιατρών και μελών ΔΕΠ. Στις 23/9/2003 ξεκίνησε η λειτουργία των πρώτων κλινικών τμημάτων (Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, το Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας και 5 Κεντρικά Εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών – Κλινικής Αιματολογίας, Κλινικής Βιοχημείας, Παθολογικής Ανατομικής, Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, Κλινικής Μικροβιολογίας).

Μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2003 λειτούργησαν τα εξής Πανεπιστημιακά τμήματα:

2 Παθολογικές Κλινικές (Β΄ Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Κλινική και Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική)
2 Χειρουργικές Κλινικές (Γ΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική και Δ΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική)
1 Ορθοπαιδική Κλινική (Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική)
1 Γυναικολογική Κλινική (Γ΄ Πανεπιστημιακή Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική)
1 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Το Β΄ Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Ακτινολογίας με όλες τις μονάδες του, και
5 Πανεπιστημιακά Εργαστηριακά Τμήματα (Κλινικής Αιματολογίας, Κλινικής Βιοχημείας, Παθολογικής Ανατομικής, Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, Κλινικής Μικροβιολογίας)
Σε όλη τη διάρκεια του 2003 πραγματοποιήθηκαν:

η λειτουργία 41 ιατρείων,
31.125 Επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία,
89.380 Εξετάσεις Εργαστηριακού τομέα.,
12.248 Εξετάσεις Τομέα Ιατρικής Απεικόνισης.
Από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο του 2003 πραγματοποιήθηκαν:

η λειτουργία 12 Πανεπιστημιακών Κλινικών,
η ανάπτυξη 286 διαθεσίμων κλινών,
880 εισαγωγές ασθενών,
258 χειρουργικές επεμβάσεις.
Το προσωπικό του νοσοκομείου στο τέλος του 2003 είχε ανέλθει σε 674 άτομα.

Αναλυτικά:

236 Γιατροί (70 μέλη ΔΕΠ και 60 ειδικευόμενοι)
328 Νοσηλευτικό Προσωπικό
77 άτομα Παραϊατρικό προσωπικό
66 Διοικητικούς υπαλλήλους
20 άτομα από την Τεχνική υπηρεσία
και 22 άτομα Λοιπό προσωπικό.

Γ΄ στάδιο ανάπτυξης – Έτη 2004-2005

Στις 31/1/2004 λειτούργησε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών πραγματοποιώντας έτσι το νοσοκομείο την πρώτη του γενική εφημερία (για 9 ώρες) μαζί με το Νοσοκομείο «Άγιος Παντελεήμων» (Νίκαια (από 8:00-17:00) για τέσσερις (4) ιατρικές ειδικότητες (παθολογικά, χειρουργικά, καρδιολογικά, ορθοπαιδικά περιστατικά), κάθε επτά (7) ημέρες.

Από το Φεβρουάριο 2005 έως τις 30 Οκτωβρίου 2006 και, με βάση το νέο σύστημα εφημεριών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα Νοσοκομεία της Αττικής που εφαρμόζεται από τότε έως σήμερα, το Νοσοκομείο πραγματοποιούσε γενική εφημερία κάθε πέντε (5) ημέρες μαζί με το Νοσοκομείο "Άγιος Παντελεήμων" (Νίκαια) και για 11 ώρες (από 8:00-19:00).

Δ΄ στάδιο ανάπτυξης – Έτος 2006

Στο 2006 η ανάπτυξη του Νοσοκομείου επικεντρώθηκε στην έναρξη λειτουργίας νέων Πανεπιστημιακών Κλινικών αλλά και την επέκταση των ήδη λειτουργούντων:

Έναρξη λειτουργίας 6 επιπλέον κλινών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινικής Εντατικής Θεραπείας) (18 Σεπτεμβρίου 2006)

Έναρξη λειτουργίας Καρδιοχειρουργικής Μονάδας- 6 κλίνες (25 Οκτωβρίου 2006)

Έναρξη λειτουργίας Γ΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής - 40 κλίνες (1 Νοεμβρίου 2006)

Έναρξη λειτουργίας Β΄ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής – 22 κλίνες (18 Νοεμβρίου 2006)

Έναρξη λειτουργίας Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων – 17 κλίνες (27 Νοεμβρίου 2006)

Έναρξη λειτουργίας Β΄ Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής – 17 κλίνες (27 Νοεμβρίου 2006)

Επέκταση με 12 κλίνες της Αγγειοχειρουργικής Μονάδας της Γ΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής

Επέκταση λειτουργίας ΤΕΠ (Β’ Φάση) (Νοέμβριος 2006)

Συνολικά το έτος 2006 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) αναπτύχθηκαν 120 νέες κλίνες.

Από τη 1η Νοεμβρίου 2006 έως και σήμερα το Νοσοκομείο πραγματοποιεί γενική εφημερία κάθε τρεις (3) ημέρες από τις 14:30 έως τις 23:00. Σήμερα το νοσοκομείο εφημερεύει με δεκατρείς (13) ιατρικές ειδικότητες και δύο (2) επικουρικές που υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες πανεπιστημιακές κλινικές, έξι (6) τμήματα του εργαστηριακού τομέα, ένα (1) πλήρες εργαστήριο του απεικονιστικού τομέα με όλες τις σχετικές μονάδες (Ακτινοδιαγνωστικής, Αγγειογραφίας, Αξονικής Τομογραφίας, Μαγνητικής Τομογραφίας, Μαστογραφίας, Υπερηχοτομογραφίας,) καθώς και ένα πλήθος διατομεακών-υποστηρικτικών Πανεπιστημιακών κλινικών, τμημάτων και μονάδων

Ειδικότερα τα ΤΕΠ του Πανπεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» εφημερεύουν για τα κάτωθι περιστατικά:

1. Παθολογικά (Β΄ Πανεπιστημιακή Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική)

2. Χειρουργικά (Γ΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική και Δ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική)

3. Καρδιολογικά (Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική)

4. Ορθοπαιδικά (Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική)

5. Δερματολογικά (Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων)

6. Οφθαλμολογικά (Β΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική)

7. ΩΡΛ (Β΄ Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική)

8. Γυναικολογικά (Β΄ Πανεπιστημιακή Γυναικολογική – Μαιευτική Κλινική)

9. Μαιευτικά (Β΄ Πανεπιστημιακή Γυναικολογική – Μαιευτική Κλινική)

10. Παιδιατρικά (Γ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική)

11. Αγγειοχειρουργικά (Γ΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική)

12. Γαστρεντερολογικά (επικουρικά) (Β΄ Πανεπιστημιακή Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική)

13. Πνευμονολογικά (επικουρικά) (Β΄ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική)

Επίσης η γενική εφημερία υποστηρίζεται από τα εξής τμήματα του εργαστηριακού τομέα: Κλινικής Βιοχημείας, Αιματολογικό, Μονάδα Αιμοδοσίας, Κλινικής Μικροβιολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας αλλά και από Διατομεακές κλινικές, τμήματα και μονάδες όπως: Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο - Μονάδα Εμφραγμάτων (Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική), Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Χειρουργεία, Β΄ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική.

Ε΄ στάδιο ανάπτυξης – Έτος 2007

H ανάπτυξη του Νοσοκομείου με περαιτέρω έναρξη νέων κλινικών αλλά και επέκταση των ήδη λειτουργούντων είχε ως εξής για το έτος 2007:

Αύξηση χειρουργικών τραπεζών από πέντε (5) σε επτά (7)

Μονάδα Εμφραγμάτων Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής με 9 κλίνες (15 Ιανουαρίου 2007)

Λειτουργία και δεύτερης αίθουσας Αιμοδυναμικού (Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική) (15 Ιανουαρίου 2007)

2 επιπλέον κλίνες της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής (Γ΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής) (1 Φεβρουαρίου 2007)

17 κλίνες της Β΄ Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής (19 Μαρτίου 2007)

17 κλίνες της Β΄ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής (19 Μαρτίου 2007)

8 κλίνες της Μονάδας Λοιμώξεων συμπεριλαμβανομένων και 2 θαλάμων αρνητικής πίεσης (Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική) (22 Μαρτίου 2007)

18 κλίνες της Πανεπιστημιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής (17 Μαρτίου 2007)

4 επιπλέον κλίνες της Καρδιοχειρουργικής Μονάδας (Μάρτιος 2007)

9 επιπλέον κλίνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινικής Εντατικής Θεραπείας)

30 επιπλέον κλίνες της Α΄ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής (Μάρτιος 2007)

17 Επιπλέον κλίνες Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής (17 Μαρτίου 2007)

3 κλίνες Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Γ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική) (Νοέμβριος 2007)

34 κλίνες της Β΄ Πανεπιστημιακής Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής (Μάρτιος 2007)

Στο 2007 αναπτύχθηκαν 169 νέες κλίνες (το άθροισμα των κλινών από έναρξη νέων κλινικών και μονάδων και της επέκτασης δράσεων των ήδη λειτουργούντων κλινικών)

Στο τέλος του 2006 και με την έναρξη του 2007 πραγματοποιήθηκαν

Έναρξη μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς από τη Β΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική

Εγκατάσταση και λειτουργία σε ιδιαίτερο χώρο του Ιατρείου Πόνου (Β΄ Κλινική Αναισθησιολογίας)

Μονάδα AIDS (Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική) Διαμόρφωση Ειδικού Χώρου (Οκτώβριος 2007)

Έτος 2008 (πρώτο εξάμηνο)

Έχοντας ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την έναρξη των περισσότερων πανεπιστημιακών κλινικών στα έτη 2006-2007 το 2008 αποτελεί έτος οργάνωσης και αποδοτικής λειτουργίας για το Νοσοκομείο. Μέσα στο έτος 2008:

Ολοκλήρωση λειτουργίας Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Μυελού των Οστών (Αιματολογική Μονάδα – Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική κλινική)

Έναρξη λειτουργίας εφημερίας για Ψυχιατρικά περιστατικά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 10:00 με 22:00 (7 Απρίλιου 2008)

Έναρξη λειτουργίας Β΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής με εσωτερικές νοσηλείες (10 κλίνες) (Απρίλιος 2008)