Ανακοίνωση μελέτης έργου « Προσθήκη κατ’ επέκταση αίθουσας Ακτινοθεραπείας στο Π.Γ.Ν. Αττικόν»

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν ανακοινώνει ότι κατατέθηκε στο Νοσοκομείο μας η μελέτη του έργου « Προσθήκη κατ’ επέκταση αίθουσας Ακτινοθεραπείας στο Π.Γ.Ν. “Αττικόν”» που εκπονήθηκε από ιδιώτη μελετητή, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 20ης /8-12-2016 (Θέμα 93ο) με ΑΔΑ: 7ΞΓΤ4690ΩΔ-Θ61 και της υπ’ αριθμ. 22ης /30-12-2016 (Θέμα 22ο) με ΑΔΑ: 6ΜΦΧ4690ΩΔ-ΜΟΙ, αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, περί αποδοχής της δωρεάς ύψους 720.000€ από το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, για την μελέτη εφαρμογής και κατασκευή θωρακισμένου θαλάμου (bunker) στον οποίο θα εγκατασταθεί ένα πλήρες σύστημα γραμμικού επιταχυντή.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005, το οποίο παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του Νόμου 4412/2016, η παρούσα αναρτάται :
1. Στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».
2. Στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ώστε να λαμβάνουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις επί της μελέτης εφαρμογής, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στις ανωτέρω ιστοσελίδες.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ