Ανακοίνωση μελέτης έργου «Νέο κτίριο για χρήση χημειοθεραπειών στο Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ»

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν ανακοινώνει ότι κατατέθηκε στο Νοσοκομείο μας η μελέτη του έργου «Νέο κτίριο για χρήση χημειοθεραπειών στο Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ» που εκπονήθηκε από ιδιώτη μελετητή, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 15ης /31-07-2018 (Θέμα 20ο) με ΑΔΑ: ΩΖ4Τ4690ΩΔ-6ΜΡ και της υπ’ αριθμ. 2ης / 29-01-2019 (Θέμα 50ο) με ΑΔΑ: 63ΓΒ4690ΩΔ-ΒΛΨ, αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, περί αποδοχής της δωρεάς ύψους 1.200.000 € από την ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ για την μελέτη εφαρμογής και κατασκευή νέου κτιρίου για χρήση χημειοθεραπειών.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005, το οποίο παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του Νόμου 4412/2016, η παρούσα αναρτάται :
1. Στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».
2. Στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ώστε να λαμβάνουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις επί της μελέτης εφαρμογής, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στις ανωτέρω ιστοσελίδες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ