Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5033009 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5033009 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Εμφανίσεις: 389