Γενικά για την υπηρεσία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Νοσοκομείου συνδράμει καθοριστικά στην πλήρη λειτουργία του Νοσοκομείου υλοποιώντας και υποστηρίζοντας τους στόχους ανάπτυξής του που τίθενται από τη Διοίκηση. Επίσης υποστηρίζει την ποιοτική και αξιόπιστη παροχή νοσηλευτική φροντίδα των ήδη λειτουργούντων κλινικών ταυτόχρονα με το σχεδιασμό των προϋποθέσεων για επιτυχή έναρξη των νέων κλινικών και μονάδων.

Στόχοι Νοσηλευτικής Υπηρεσίας