Εκπαιδευτικό έργο

Αρμοδιότητες Νοσηλεύτριας Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Πρακτική άσκηση σπουδαστών και φοιτητών

  • Εκπονείται πρόγραμμα άσκησης των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο Νοσοκομείο μας
  • Τηρείται παρουσιολόγιο των εκπαιδευόμενων στο νοσοκομείο μας και των σπουδαστών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση
  • Χορηγούνται βεβαιώσεις εκπόνησης της πρακτικής άσκησης μετά από έλεγχο των παρουσιολογίων
  • Τηρείται αρχείο για όλα τα παραπάνω

Σχεδιασμός ετήσιου προγράμματος κλινικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (δημιουργία ενημερωτικού δελτίου για νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό του ΤΕΠ, προγράμματα εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ, κλπ)

Δράσεις Εκπαίδευσης 2003-1ο Εξαμ. 2008