Τομείς Επόπτη Δημόσιας Υγείας

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Παροχή οδηγιών προς το συνεργείο καθαριότητας στο πλαίσιο της ΕΝΛ για τις διαδικασίες καθαριότητας.
 • Καθημερινή Εποπτεία καθαριότητας-απολύμανσης που εκτελεί η ανάδοχος εταιρεία.
 • Έλεγχος των Επαγγελματικών Πιστοποιητικών – Βιβλιαρίων Υγείας των εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας.
 • Εκπαίδευση σε νέα συστήματα καθαριότητας και καθημερινή εποπτεία εφαρμογής των συστημάτων αυτών.
 • Έλεγχος των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας των σκευασμάτων (καθαριστικών- απολυμαντικών) που χρησιμοποιεί η ανάδοχος εταιρεία.

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΡΟΥ

 • Περιοδικός έλεγχος του υπολειπόμενου χλωρίου του δικτύου του νοσοκομείου.
 • Δειγματοληψία νερού του δικτύου του νοσοκομείου για Μικροβιολογικό έλεγχο.
 • Δειγματοληψία νερού του δικτύου του νοσοκομείου για Χημικό έλεγχο.
 • Δειγματοληψία νερού του δικτύου του νοσοκομείου και των Πύργων Ψύξης για Λεγεωνέλλα.
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και την πραγματοποίηση των τακτικών θερμικών σοκ που διενεργούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου.

ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Υγειονομικός Έλεγχος στο Τμήμα Διατροφής και στο Κυλικείο του νοσοκομείου.
 • Έλεγχος των Επαγγελματικών Πιστοποιητικών – Βιβλιαρίων Υγείας των εργαζομένων στο Τμήμα Διατροφής και στο Κυλικείο.
 • Δειγματοληψίες τροφίμων στο Κυλικείο.
 • Συμμετοχή στην Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων του νοσοκομείου.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ

 • Συνεργασία με το Γρ. Επιστασίας για το συντονισμό δράσης αναφορικά με τις εφαρμογές που είναι απαραίτητο να γίνουν κάθε φορά από την ανάδοχο εταιρεία.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 • Έλεγχος ιματισμού σε όλες τις φάσεις διαχείρισής του εντός του νοσοκομείου.
 • Έλεγχος συνθηκών παραλαβής καθαρού και παράδοσης ακάθαρτου ιματισμού στην ανάδοχο εταιρεία.
 • Έλεγχος συνθηκών φύλαξης καθαρού ιματισμού (στο Τμήμα Ιματισμού και στα τμήματα του νοσοκομείου).

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Εποπτεία και έλεγχος της διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ)
 • Παροχή οδηγιών προς το συνεργείο καθαριότητας στο πλαίσιο της Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΔΑΥΜ) για τις διαδικασίες διαχείρισης των ΕΑΥΜ.
 • Ενημέρωση για τις διαδικασίες που διέπουν τη διαχείριση αποβλήτων και αφορούν στο συνεργείο καθαριότητας.
 • Διενέργεια τακτικών ελέγχων ορθής απόρριψης των ΕΑΥΜ από το προσωπικό του νοσοκομείου.
 • Εκπαίδευση προσωπικού για τη διαχείριση και το διαχωρισμό των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας.
 • Ενημέρωση για τη διαχείριση και το διαχωρισμό των ΕΑΥΜ, προσωπικού που εργάζεται ή εκπαιδεύεται στο νοσοκομείο για μικρό χρονικό διάστημα.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 • Έλεγχος μικροκλίματος εργασίας, εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας.