Γενικά

Αρμοδιότητα του Τμήματος Διατροφής είναι η διατροφική υποστήριξη των ασθενών, είτε νοσηλεύονται είτε επισκέπτονται τα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, η πληροφόρηση και εκπαίδευσή τους, η καταπολέμηση τόσο του υποσιτισμού και της δυσθρεψίας όσο και των προβλημάτων που απορρέουν από την παχυσαρκία.

Το Τμήμα, σε εφαρμογή του Ν4052/2012 και σε συνεργασία με την Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία δημιούργησε τις Ομάδες Υποστήριξης Θρέψης (ΟΥΘ) με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση της νοσοκομειακής δυσθρεψίας και τη μείωση της Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας.

Οι Διαιτολόγοι του Τμήματος σε καθημερινή βάση ασκούν Διατροφική Συμβουλευτική σε ευρύ πεδίο νόσων / ασθενειών, στα πλαίσια της λειτουργίας των πρωινών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου.

Επιπροσθέτως, το Τμήμα Διατροφής έχει σχεδιάσει, εγκαταστήσει, εφαρμόζει και διατηρεί μόνιμα, από το 2004 μέχρι και σήμερα, ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ), με βάσει καθιερωμένες αρχές HACCP (Ηazard Analysis Critical Control Point - Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου), Ορθές Παρασκευαστικές Τεχνικές και Ορθές Πρακτικές Υγιεινής σε όλες τις λειτουργίες του παρασκευαστηρίου των γευμάτων μέχρι την κατανάλωση.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζεται είναι συμβατό με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 σύμφωνα με το οποίο έχει πιστοποιηθεί.