Λειτουργικά Στοιχεία

Ο αριθμός των μερίδων προσφερόμενων γευμάτων που παρασκευάζονται καθημερινά σε ασθενείς και προσωπικό υπερβαίνει τις 1700 μερίδες ( πρωινό, γεύμα και δείπνο ) και τα 700 ενδιάμεσα μικρογεύματα (προγεύματα, απογευματινά και νυχτερινά )

Επίσης καθημερινά καταγράφονται και ομαδοποιούνται σε ειδικά έντυπα, τα χορηγηθέντα γεύματα ανά Νοσηλευτικό Τμήμα και ανά είδος Δίαιτας.

Έχει δημιουργηθεί η δυνατότητα κατηγοριοποίησης (περιγραφής) και ποσοτικής καταγραφής σε ηλεκτρονική μορφή των Μη Συμμορφώσεων που προκύπτουν από τις εσωτερικές επιθεωρήσεις και την εποπτεία που ασκείται στην ανάδοχο εταιρία σίτισης για την στατιστική παρακολούθηση των προβλημάτων ποσοτικά ανά κατηγορία και χρονική περίοδο (ημερήσια, μηνιαία και ετήσια) και συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων για τις ανάγκες του τμήματος.