Προσωπικό

Το Τμήμα Διατροφής στελεχώνεται από επιστήμονες με διαφορετικές ειδικότητες, ΠΕ Διαιτολόγους, ΤΕ Τεχνολόγο Τροφίμων και ΤΕ Διατροφής.

  • Καστή Αρεζίνα, ΠΕ Διαιτολόγος MSc Eθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Διατροφής
  • Ζουγανέλη Σοφία, ΠΕ Διαιτολόγος Μ(Med)Sc
  • Κατσιώτης Ευάγγελος ΠΕ Διαιτολόγος
  • Μυλωνά Βαρβάρα ΠΕ Διαιτολόγος
  • Σολωμονίδης Εμμανουήλ, ΤΕ Διαιτολόγος
  • Μανωλά Τσαμπίκα – Κυριακή, ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων Συντονίστρια Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Λειτουργικά στοιχεία

Μετά από διενέργεια Ανοιχτών Δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών, αναλαμβάνει τη σίτιση των ασθενών και των εφημερευόντων Ιατρών του Νοσοκομείου, ανάδοχος εταιρεία σίτισης για την παρασκευή των γευμάτων εντός των χώρων του μαγειρείου του Νοσοκομείου με τη μέθοδο «COOK & SERVE» χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Τα στάδια παροχής υπηρεσιών της αναδόχου εταιρείας σίτισης αφορούν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την προμήθεια, αποθήκευση – συντήρηση, παραγωγή και διανομή γευμάτων έως και την υγιεινή των χώρων, των σκευών και του εξοπλισμού των μαγειρείων.

Οι όροι ανάληψης καθηκόντων και ο έλεγχος της αναδόχου εταιρίας σίτισης περιγράφονται στην Προκήρυξη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη Σύμβαση που υπεγράφη με το Νοσοκομείο.