Πιστοποίηση Τμήματος

Το Τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ», για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει, πιστοποιήθηκε από 26-9-2014 ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και του Νέου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 με πεδίο εφαρμογής Υπηρεσίες Μαζικής Εστίασης (σε αντικατάσταση του παλαιού προτύπου ΕΛΟΤ 1416 ΗΑCCP – DS 3027:1997 αρχική πιστοποίηση από φορέα DQS του δικτύου Ποιότητας IQΝET στις 10-8-2004 Αρ. Πιστοπ. DE – 304778 HCD).

Η τελευταία σε ισχύ επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, διενεργήθηκε επιτυχώς στις 7-3-2016, με ισχύ έως Μάρτιο 2019 από Αναγνωρισμένο Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης «EQA ΗELLAS Α.Ε.» (Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - ΕΣΥΔ Αρ. Πιστοπ. 193).