Αιματολογική Μονάδα

Στην Αιματολογική Μονάδα περιλαμβάνονται: α) Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων

β) Mονάδα Αιμαφαίρεσης

γ) Μονάδα Φωταφαίρεσης

δ) Μονάδα Ημερησίας Nοσηλείας

ε) Εργαστήριο Κρυοβιολογίας

στ) Εργαστήριο Καλλιεργειών Αιμοποιητικών Κυττάρων και μεταμοσχεύσεων

ζ) Τακτικό Αιματολογικό Ιατρείο