Ερευνητικό Έργο

Για την επίτευξη του ερευνητικού έργου η Κλινική:

α) Διενεργεί πειραματικές ή κλινικές μελέτες.

β) Καταρτίζει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα ή συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα συνεργαζόμενη με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα ή φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

γ) Γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών της υπό τη μορφή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή υπό τη μορφή δημοσιεύσεων σε ελληνικά ξενόγλωσσα περιοδικά ή τέλος υπό τη μορφή διδακτορικών διατριβών.

δ) Το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και η Μονάδα Κλινικών Δοκιμών του Ε.ΚΕ.ΔΙ εδράζονται στην Μονάδα Έρευνας της Β’ΠΠΚ.

Η προσφορά του Καθηγητού κ. Σ. Ράπτη στην οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Έρευνας ήταν και εξακολουθεί να είναι καθοριστική.

Τον Αύγουστο 2005, ο Καθηγητής κ. Ράπτης απεχώρησε από την Κλινική λόγω συνταξιοδότησης. Το Σεπτέμβριο 2005 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντού, ο Καθηγητής κ. Θεοφάνης Οικονομόπουλος.