Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Έργο ( Educational and Research project)

Α) Προπτυχιακή Εκπαίδευση

Στην Β΄ Κλινική Δερματολογικών και Αφροδίσιων Νόσων διδάσκονται Δερματολογία – Αφροδισιολογία οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η διδασκαλία των φοιτητών, πέρα από την παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων από αμφιθεάτρου, περιλαμβάνει και την εξέταση των ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία καθώς και των Νοσηλευόμενων ασθενών, τόσο της Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Κλινικής όσο και αυτών της Αλλεργιολογικής Μονάδας.

Β) Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Η κλινική παρέχει ακόμη πλήρη εκπαίδευση στους ειδικευόμενους ιατρούς στη Δερματολογία και Αφροδισιολογία καθώς διαθέτει δέκα (10) θέσεις ειδικευόμενων, και στην Αλλεργιολογία καθώς η μονάδα «Δ. Καλογερομήτρος» διαθέτει έξι (6) θέσεις ειδικευόμενων.

Λειτουργεί ερευνητικό εργαστήριο και παράγεται έργο. Το ερευνητικό έργο της Β΄ Κλινικής Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως:

• Δημοσίευση πρωτότυπων εργασιών / αναφορών σε Διεθνή περιοδικά αλλά και σε Ελληνικά

• Έκδοση Βιβλίων

• Συμμετοχή σε Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα

• Συμμετοχή στη συγγραφή κεφαλαίων σε Διεθνή και Ελληνικά Βιβλία

• Ενεργός συμμετοχή με προεδρίες και ομιλίες στα Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια

Τα μέλη ΔΕΠ και οι Ιατροί ΕΣΥ της Κλινικής συμμετέχουν σε Διεθνή Fora – Οργανισμούς, αλλά και σε αντίστοιχα Ελληνικά κέντρα ενισχύοντας την παρουσία της κλινικής στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο.