Εργαστήρια

  • Αιμοδυναμικό
  • Ηλεκτροφυσιολογίας-Αρρυθμιών & Βηματοδότησης
  • Ηχωκαρδιογραφίας Doppler
  • Δοκιμασίας Κόπωσης
  • Πειραματικό Εργαστήριο