Αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο της Παιδοχειρουργική περιλαμβάνει:

Α. Συγγενείς και επίκτητες ανωμαλίες της τραχηλικής χώρας

Β. Παθήσεις των πνευμόνων (συγγενείς και επίκτητες)

Γ. Παθήσεις της κοιλιάς

Δ. Παθήσεις του ουροποιογεννητικού συστήματος (συγγενείς και επίκτητες παθήσεις των νεφρών, των ουρητήρων και της ουροδόχου κύστης, παθήσεις των έξω έσω γεννητικών οργάνων των θηλέων και παθήσεις των έξω γεννητικών οργάνων του άρρενος)

Ε. Ελάχιστα επεμβατική Παιδοχειρουργική

Ζ. Κακώσεις