Εκπαιδευτικό Έργο

  Σύνολο
Διαλέξεις –μαθήματα σε φοιτητές σε φοιτητές και συμμετοχή αυτών σε ερευνητικά πρωτόκολλα (Ιωάννινα και Αθήνα – ΑΤΤΙΚΟ, Ιπποκράτειο, Αρεταίειο και Λαϊκό Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία : επιλεγόμενο μάθημα Κ/Χ)  
Φοιτητικό Συνέδριο – Παρουσιάσεις 14
Προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις – διαλέξεις (Ελλάδα) 75
Προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις – διαλέξεις (Εξωτερικό, υπό κρίση στα κορυφαία Καρδιοχειρουργικά και Καρδιολογικά Συνέδρια 28