Γενικά για το Ιατρείο Εργασίας

Στις επιστημονικές αρμοδιότητες του Ιατρείου Εργασίας εντάσσονται η εκτίμηση των υφιστάμενων επαγγελματικών κινδύνων, η συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου, η συστηματική ιατρική επίβλεψη της υγείας των εργαζόμενων, ανάλογα με τον υφιστάμενο επαγγελματικό κίνδυνο.

Ειδικότερα για τους εργαζόμενους του νοσοκομείου έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται:

Άλλοι εργαζόμενοι εκτός του ΠΓΝ Αττικό, εξωτερικοί ή νοσηλευόμενοι ασθενείς του νοσοκομείου δύναται να εξετάζονται στο Ιατρείο Εργασίας μετά από ραντεβού, για τη διερεύνηση, διάγνωση της επαγγελματικής νοσηρότητας, την εκτίμηση καταλληλότητας για εργασία ή τη συμβολή στην εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου

Η πολυπλοκότητα του νοσοκομειακού περιβάλλοντος από την οπτική γωνία της πρόληψης και αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την πολλαπλότητα των υφιστάμενων παραγόντων κινδύνου, (βιολογικοί, φυσικοί και χημικοί), τον αριθμό των εργαζόμενων, τα ωράρια εργασίας και τις διαφορετικές σχέσεις εργασίας, την εργασία - εκπαίδευση φοιτητών, σπουδαστών, ασκούμενων κλπ

Σε μεγάλο βαθμό αυτοί οι παράγοντες επαγγελματικού κινδύνου συνδέονται με συνολικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που επιδρούν και στο εργασιακό περιβάλλον. Η στελέχωση δομών υγείας, οι αναδιαρθρώσεις στο χώρο των δημόσιων νοσοκομείων και δομών ΠΦΥ αλλά και οι αναδιαρθρώσεις – κινητικότητα εργαζόμενων συνολικότερα στο χώρο του δημοσίου, αποτελούν παράγοντες που επιδρούν στην υγεία των εργαζόμενων (δείκτες επαγγελματικής νοσηρότητας, σύγχρονη επαγγελματική νοσηρότητα, δείκτες εργατικών ατυχημάτων κλπ). Το γεγονός αυτό πρέπει να οδηγεί στην ένταση των προσπαθειών - ενεργειών για την αντιμετώπιση του υφιστάμενου κινδύνου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να οδηγεί στην δικαιολόγηση ή/και ανοχή του επαγγελματικού κινδύνου, πολλαπλασιάζοντας τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζόμενων.