Προληπτικός Έλεγχος Υγείας εργαζόμενων στο ΠΓΝ Αττικό

Η επίβλεψη-παρακολούθηση της επαγγελματικής υγείας των εργαζομένων εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου. Συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων υγείας, την πρόληψη έκθεσης των εργαζομένων σε παράγοντες επαγγελματικού κινδύνου ασύμβατους με την κατάσταση της υγείας τους, τη διάγνωση και αναγγελία επαγγελματικών ασθενειών και συνολικότερα στην πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου.

Ο Προληπτικός Έλεγχος Υγείας συμπεριλαμβάνει την:

α) Αρχική Ιατρική Εξέταση μετά την πρόσληψη ή την αλλαγή θέσης εργασίας

β) Ιατρική εξέταση μετά από μακρά ασθένεια (άνω των 15 ημερών)1***

γ) μετά από εργατικό ατύχημα2***

δ) Περιοδική Ιατρική Εξέταση

ε) Μετά από σχετικό αίτημα

στ) Πριν την αποχώρηση από την εργασία (συνταξιοδότηση, λήξη σύμβασης κλπ) ή και μετά την αποχώρηση από την εργασία για διερεύνηση ενδεχόμενης επαγγελματικής νόσου

Εργαστηριακός έλεγχος και οι παρακλινικές εξετάσεις

Για την παρακολούθηση της υγείας των εργαζόμενων πέραν της κλινικής εξέτασης και του ιατρικού – επαγγελματικού ιστορικού που θα λαμβάνεται από τον Ιατρό Εργασίας, διενεργείται και συμπληρωματικός εργαστηριακός και παρακλινικός έλεγχος ανάλογα με την επαγγελματική έκθεση. Η παραπομπή των εργαζόμενων γίνεται από το Ιατρείο Εργασίας. 

Ο προληπτικός έλεγχος υγείας ενδεικτικά και περιλαμβάνει3***:

 • Ακτινογραφία θώρακα F-P, εκτίμηση
 • Καρδιογράφημα και καρδιολογική εκτίμηση
 • Γενική αίματος (ΔΕΚ και επίχρισμα περιφερικού αίματος – πλακάκι, επί ενδείξεων για τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, διαλύτες, κυτταροστατικά )
 • Έλεγχος ηπατικής βιοχημείας και πήξης του αίματος (s-GOT, s-GPT, γ-GT, ALP, λευκώματα, αλβουμίνη, χολερυθρίνη ολική, έμμεση και άμεση, PT, APTT, INR)4***
 • Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας με γενική ούρων, ουρία κρεατινίνη
 • Οφθαλμολογική εκτίμηση (και έλεγχο του φακού με σχισμοειδή λυχνία για τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία)
 • Ακοομέτρηση (σε όσους εργαζόμενους εκτίθενται σε θόρυβο με κίνδυνο επαγγελματικής βαρυκοήας)
 • Σπιρομέτρηση,
 • Ορολογικοί δείκτες (HBsAg, HBV anti-s, HBV anti-core)5***
 • Έλεγχος ανοσοποίησης του εργαζόμενου όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο για τον εμβολιασμό

Μετά από συμφωνία της διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζόμενων, ο ιατρικός κλινικοεργαστηριακός έλεγχος μπορεί να συμπεριλάβει εξετάσεις όπως λιπιδαιμικό προφίλ, TSH, anti-HIV, anti HCV κλπ. Ειδικότερα για ιατρικές εξετάσεις όπως ορολογικοί δείκτες για HCV και HIV, λαμβάνοντας υπόψη την απουσία προληπτικών παρεμβάσεων αλλά και πλευρές που σχετίζονται με κοινωνικό στιγματισμό διακρίσεις κλπ, διασφαλίζεται μέγιστος βαθμός προστασίας της ανωνυμίας (ανώνυμα παραπεμπτικά και δείγματα με κωδικό) και διενεργούνται μετά από έγγραφη συναίνεση του εργαζομένου για τον έλεγχο για HIV.

Σε κάθε περίπτωση κατά την διεξαγωγή του εργαστηριακού ελέγχου πρέπει να διασφαλίζεται το ιατρικό απόρρητο των εργαζόμενων. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητος συμπληρωματικός έλεγχος της υγείας των εργαζόμενων που δεν διενεργείται στο νοσοκομείο (έλεγχος για επαγγελματική έκθεση σε μόλυβδο, επιβεβαίωση ορολογικών ελέγχων για HBV, HCV και HIV κλπ) διαμορφώνεται το σχετικό παραπεμπτικό από τον Ιατρό Εργασίας και υπογράφεται από την Διοίκηση για την ανάληψη του κόστους των εξετάσεων από το νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της εξέτασης των εργαζόμενων από τον Ιατρό Εργασίας εκτιμάται η ανοσοποίηση του εργαζόμενου κατά των βιολογικών παραγόντων κινδύνου που ενδέχεται να εκτεθεί και διενεργείται ο απαραίτητος εμβολιασμός.

Για την Ιατρική Εξέταση από τον Ιατρό Εργασίας, είναι απαραίτητο ο εργαζόμενος να έχει μαζί του το βιβλιάριο υγείας του Ασφαλιστικού του Φορέα, το βιβλιάριο εμβολιασμών(ή κάρτα εμβολιασμού ή κάθε ιατρική γνωμάτευση που πιστοποιεί εμβολιασμό του εργαζόμενου), καθώς και πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις που τυχόν έχει στη διάθεσή του.

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους, ενώ το κόστος τόσο του εργαστηριακού και παρακλινικού ελέγχου όσο και του εμβολιασμού βαραίνει τον εργοδότη (άρθρο 18 ν. 3850/10 και παράρτημα VII άρθρο 17 του ΠΔ 186/95).

Ο Ιατρός Εργασίας παραπέμπει τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Αττικό για εργαστηριακές εξετάσεις εκδίδοντας παραπεμπτικό (όπου απαιτείται με κωδικό για διασφάλιση του Ιατρικού Απορρήτου) στο σύστημα MEDIS. Για τις παρακλινικές εξετάσεις και τις εκτιμήσεις από ειδικούς που πιθανά κριθούν αναγκαίες (ενδεικτικά αναφέρεται ακτινογραφία θώρακα, ΗΚΓ-εκτίμηση, οφθαλμολογική εκτίμηση, ακοομέτρηση για επαγγελματική έκθεση σε θόρυβο κλπ) θα εκδίδεται παραπεμπτικό από τον Ιατρό Εργασίας. Ο ανωτέρω προληπτικός έλεγχος υγείας δεν συνταγογραφείται στο ασφαλιστικό βιβλιάριο των εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το ιατρικό απόρρητο των εργαζόμενων, ενώ κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα πρόσβασης στον Ιατρικό του Φάκελο και λήψεως αντιγράφου αυτού.

 

Ο προγραμματισμός της εξέτασης των εργαζόμενων γίνεται σε συνεργασία με το Ιατρείο Εργασίας (τηλ 210 5831891, εσωτερικό 1891).

1***Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος απουσιάσει από την εργασία του για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 15 μέρες) για λόγους υγείας, τότε, επιστρέφοντας στην εργασία του προγραμματίζεται η εξέταση από τον Ιατρό Εργασίας, προσκομίζοντας ιατρικές εξετάσεις, γνωματεύσεις από τον θεράποντα ιατρό, εξιτήρια από νοσηλευτικό ίδρυμα, την ιατρική γνωμάτευση για την αναρρωτική άδεια κ.λπ. που έχει στην διάθεσή του και σχετίζεται με την κατάσταση της υγείας του. Σε αυτό το πλαίσιο ενημερώνεται ο Ιατρός Εργασίας και προγραμματίζεται η εξέταση εργαζόμενων, για την λήψη ειδικών μέτρων προστασίας κατά την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία.

Επισημαίνεται ότι η χορήγηση αναρρωτικής άδειας, η λήξη αυτής και η εκτίμηση της ικανότητας για εργασία αποτελεί αρμοδιότητα του ασφαλιστικού φορέα και του θεράποντα ιατρού. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του 3850/2010 «δεν επιτρέπεται ο γιατρός εργασίας να χρησιμοποιείται, για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου».

Σκοπός της εξέτασης από τον Ιατρό Εργασίας του εργαζόμενου που απουσίασε για μεγάλο χρονικό διάστημα για λόγους υγείας είναι:

 • Να διερευνηθεί η πιθανότητα συσχέτισης του προβλήματος υγείας του εργαζόμενου με τον υφιστάμενο Επαγγελματικό Κίνδυνο (Επαγγελματική Ασθένεια)
 • Να διασφαλιστεί ότι μπορεί ο εργαζόμενος να επανέλθει στην πρότερη θέση εργασίας, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του ή να γίνουν συστάσεις για αλλαγή θέσης εργασίας, τροποποίηση της θέσης εργασίας, αποφυγή παραγόντων κινδύνου κλπ.

2*** Ο ν. 3850/2010 προσδιορίζει ότι ο εργοδότης οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος.

Για τη διασφάλιση της έγκαιρης αναγγελίας των εργατικών ατυχημάτων από την διοίκηση ως ο νόμος ορίζει, κρίνεται απαραίτητη η άμεση ενημέρωση της διοίκησης ή εκπροσώπου της, από τις διευθύνσεις των υπηρεσιών, το γραφείο προσωπικού κλπ για όλα τα εργατικά ατυχήματα, παθολογικά επεισόδια κλπ που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της εργασίας ή που σχετίζονται με την εργασία. Επισημαίνεται ότι τα ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα κατά τη μετακίνηση του εργαζόμενου από και προς την εργασία του είναι σύμφωνα με τις διατάξεις τις υφιστάμενης νομοθεσίας εργατικά ατυχήματα.

Για τα εργατικά ατυχήματα ενημερώνεται άμεσα ο Τεχνικός Ασφαλείας για την απαραίτητη διερεύνηση και υπόδειξη μέτρων για την πρόληψη και προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων. Παράλληλα ενημερώνεται ο Ιατρός Εργασίας για την εξέταση του εργαζόμενου με την επιστροφή του στην εργασία (την λήξη της αναρρωτικής του άδειας) καθώς και για τη συμβολή του στη διερεύνηση της ενδεχόμενης σύνδεσης του ατυχήματος με προϋπάρχον πρόβλημα υγείας του εργαζόμενου. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω του νοσοκομείου στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

3***  Ο προληπτικός έλεγχος υγείας εξειδικεύεται ανάλογα με την επαγγελματική έκθεση των εργαζόμενων

4*** για τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε ηπατοτοξικές χημικές ουσίες (κυτταροστατικά ή άλλα φάρμακα, διαλύτες κλπ)

5*** για τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε αιματογενώς μεταδιδόμενους βιολογικούς παράγοντες κινδύνου