Εμβολιασμός εργαζομένων

Συστατικό στοιχείο κάθε προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης βιολογικών παραγόντων κινδύνου γενικά αλλά και ειδικότερα για τους αιματογενώς μεταδιδόμενους βιολογικούς παράγοντες, αποτελεί ο εμβολιασμός των εργαζομένων. Ο επιτυχής εμβολιασμός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την σημασία της πρωτογενούς πρόληψης της έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες κινδύνου.

Το πρόγραμμα του εμβολιασμού αντίθετα θα έχει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία στην ανταπόκριση των εργαζομένων στο βαθμό που είναι συνδυασμένο με συνολικότερη στρατηγική για την πρόληψη της έκθεσης των εργαζομένων στους αιματογενώς μεταδιδόμενους βιολογικούς παράγοντες κινδύνου και γενικότερα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους στην εργασία τους.

Μετά την πρόσληψη κατά τον αρχικό ΠΕΥ αλλά και κατά τον 1ο έλεγχο εργαζομένων που δεν έχουν Ατομικό Φάκελο Υγείας, ελέγχεται το εμβολιαστικό ιστορικό ή το ιστορικό φυσικής ανοσίας των εργαζόμενων για βιολογικούς παράγοντες κινδύνου.

Στο πλαίσιο των διατάξεων του ΠΔ 186/95 όταν η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου καταδεικνύει την ύπαρξη κινδύνου για την υγεία των εργαζομένων λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες για τους οποίους υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια, ο εργοδότης -διοίκηση- οφείλει να προσφέρει τον εμβολιασμό στους εργαζόμενους αυτούς. O εμβολιασμός γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και πρακτικές. Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τόσο του εμβολιασμού όσο και του μη εμβολιασμού.

O εμβολιασμός που προσφέρεται στους εργαζόμενους δεν πρέπει να συνεπάγεται οικονομικές επιβαρύνσεις γι' αυτούς, παρέχεται από το νοσοκομείο χωρίς να απαιτείται η συνταγογράφηση αυτού στο ασφαλιστικό βιβλιάριο. Το Ιατρείο Εργασίας που ενεργεί εμβολιασμό σε εργαζόμενο, μετά από σχετική αίτηση του εργαζόμενου, εκδίδει και χορηγεί πιστοποιητικό εμβολιασμού.