Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Κλινικής Ρουτίνας

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

To Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας διαθέτει υψηλής τεχνολογίας αυτόματο προαναλυτικό σύστημα (1 προαναλυτική μονάδα) συνδεδεμένο αρθρωτά με προηγμένης τεχνολογίας διπλό αυτόματο αναλυτικό σύστημα (COBAS 8000 της εταιρείας ROCHE). Το εν λόγω διπλό αναλυτικό σύστημα απαρτίζεται από δύο μικτά ανοσοβιοχημικά υποσυστήματα που μαζί με το προαναλυτικό σύστημα αποτελούν τον κεντρικό λειτουργικό πυρήνα του Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας, στο επίπεδο της καθημερινής του αδιάκοπης εικοσιτετράωρης λειτουργίας, εξυπηρετώντας τόσο τις ανάγκες των κλινικών και των τακτικών εξωτερικών ιατρείων όσο και τις ανάγκες του ΤΕΠ κατά τις ημέρες της γενικής εφημερίας.
Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά και περιγράφονται συνοπτικά όλες οι επιμέρους υπομονάδες που συνιστούν και συναποτελούν το κεντρικό λειτουργικό αυτό σύστημα.

ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το Προαναλυτικό Σύστημα (προαναλυτική μονάδα) αποτελείται από εννέα (9) επιμέρους υπομονάδες και εκτείνεται σε μήκος 7m. Περιλαμβάνει την υπομονάδα εισαγωγής δειγμάτων, τη φυγόκεντρο, την υπομονάδα αποπωματισμού, την υπομονάδα κλασματοποίησης, την υπομονάδα επικόλλησης ετικετών γραμμωτού κώδικα, την υπομονάδα επαναπωματισμού, την υπομονάδα ταξινόμησης δειγμάτων ανάλογα με τον προορισμό τους, την υπομονάδα εξόδου δειγμάτων και τις γραμμές διακίνησης – διαδρόμους σύνδεσης προς τα μικτά ανοσοβιοχημικά υποσυστήματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η προαναλυτική μονάδα MODULAR PRE-ANALYTICS EVO Model B είναι ένα αυτόματο αρθρωτό προαναλυτικό σύστημα που περιλαμβάνει, επί του παρόντος, τις παρακάτω αναφερόμενες επιμέρους υπομονάδες:
IPB: Input Buffer Module (Υπομονάδα φόρτωσης δειγμάτων)
ACU: Automatic Centrifuge Unit (Υπομονάδα αυτόματης φυγοκέντρου)
DSP: Destopper (Υπομονάδα αποπωματισμού)
AQN: Online Aliquoter (Υπομονάδα κλασματοποίησης)
BCL: Barcode Labeler (Υπομονάδα παραγωγής και επικόλλησης ετικετών γραμμικού κώδικα)
RSF Restopper (Υπομονάδα επαναπωματισμού)
FSS: Flexible Sample Sorter (Ευέλικτος διαλογέας δειγμάτων)
OPB: Output Buffer (Υπομονάδα εκφόρτωσης δειγμάτων)
TUL: Transport Line (Γραμμή μεταφοράς δειγμάτων προς τις αναλυτικές μονάδες)
Υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου, να μπορούν να τοποθετηθούν και παραπάνω υπομονάδες όπου και όταν αυτό απαιτηθεί (π.χ δυο υπομονάδες φυγοκέντρου ή δυο υπομονάδες ταξινόμησης).

Input Buffer Module (IPB)
Πρώτη υπομονάδα χωροταξικά είναι η υπομονάδα φόρτωσης των δειγμάτων. Μπορούν να φορτωθούν ταυτόχρονα έως 300 δείγματα, ενώ υπάρχει και ειδικός χώρος για τη φόρτωση επειγόντων δειγμάτων. Τα δείγματα πρέπει να προταξινομηθούν πριν τη φόρτωσή τους, ανάλογα με το είδος τους (π.χ ΕΝΥ, ούρα), το ύψος τους και την διάμετρό τους.

Automatic Centrifuge Unit (ACU)
Ακολουθεί η υπομονάδα της αυτόματης φυγοκέντρου όπου μπορούν να φυγοκεντρούνται ταυτόχρονα μέχρι 40 δείγματα. Είναι δυνατόν να ρυθμιστεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φυγοκεντρικού θαλάμου και έτσι τα δείγματα δεν υπόκεινται στις αλλοιώσεις που προκαλεί η φυγοκέντρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Destopper Module (DSP)
Αφού τα δείγματα φυγοκεντρηθούν οδηγούνται στην υπομονάδα αποπωματισμού που μπορεί να χειριστεί τα σωληνάρια των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων. Το πώμα απομακρύνεται από τα δείγματα τα οποία οδεύουν προς την μονάδα κλασματοποίησης.

Online Aliquoter Module (AQN)
Τα δείγματα, ανάλογα με τις εξετάσεις που έχουν ζητηθεί, διαμοιράζονται σε δευτερογενή σωληνάρια.

Barcode Labeller (BCL)
Εκτυπώνει ετικέτες γραμμωτού κώδικα και τις επικολλά στα δευτερογενή σωληνάρια. Η ποιότητα της εκτύπωσης επαληθεύεται από barcode reader ενσωματωμένο στο module.
Επίσης είναι δυνατόν να έχουμε διαφορετικά format ετικετών για διαφορετικά κλάσματα κλπ.

Restopper Module (RSF)
Τα διαμοιρασμένα και επισημασμένα με barcode δευτερογενή δείγματα οδηγούνται στην υπομονάδα RSF που κατ επιλογή τα επαναπωματίζει για να μπορούν να μεταφερθούν με ασφάλεια στα διάφορα περιφερικά τμήματα του εργαστηρίου ή και για να αποσταλούν σε εξειδικευμένα κέντρα.

Flexible Sample Sorter (FSS)
Ακολουθεί η υπομονάδα ταξινόμησης που είναι και ο τελικός προορισμός των δειγμάτων που θα τρέξουν σε offline αναλυτές δηλαδή σε αναλυτές που δεν έχουν φυσική σύνδεση με το προαναλυτικό σύστημα. Εδώ ταξινομούνται τα δευτερογενή σωληνάρια σε ειδικούς υποδοχείς και σε συγκεκριμένες θέσεις σε στατώ π.χ. τα δείγματα που προορίζονται για offline αναλυτές (Cobas e411, Architect i200SR, δείγματα ηλεκτροφορήσεων κοκ)

Output Buffer Module (OPB)
Τελευταία υπομονάδα του ΜPA είναι η υπομονάδα εξόδου με χωρητικότητα 600 δειγμάτων. Σε ειδικό χώρο της υπομονάδας εξόδου συγκεντρώνονται τα «προβληματικά» δείγματα, δηλαδή δείγματα στα οποία ενδεχομένως ανιχνεύτηκε πήγμα ή δεν επαρκούσε ο ορός.

TULs
Τέλος τα δείγματα που θα αναλυθούν στους online αναλυτές δηλαδή στους αναλυτές που είναι συνδεδεμένοι αρθρωτά με το προαναλυτικό σύστημα διακινούνται μέσω ειδικών γραμμών/διαδρόμων σύνδεσης. Υπάρχει ευελιξία στην διαμόρφωση των συνδετικών στοιχείων ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου κάθε εργαστηρίου (U, L shape).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το Αναλυτικό Σύστημα περιλαμβάνει δυο (2) επιμέρους μικτά Ανοσοβιοχημικά Υποσυστήματα τα οποία εκτείνονται σε δυο (2) παράλληλες σειρές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το πρώτο ανοσοβιοχημικό υποσύστημα εκτείνεται σε μια σειρά μήκους 7m και περιλαμβάνει:

a. Μονάδα φόρτωσης δειγμάτων και εκφόρτωσης αναλυθέντων δειγμάτων
b. Μονάδα φόρτωσης επειγόντων δειγμάτων
c. 1 Μονάδα ανάλυσης κλινικής χημείας cobas c702
d. 2 Μονάδες ανάλυσης ανοσοχημείας cobas e602
e. 1 Μονάδα ηλεκτρολυτών
f. Μονάδα ελέγχου (λογισμικό αναλυτή)

Το δεύτερο ανοσοβιοχημικό υποσύστημα εκτείνεται σε παράλληλη σειρά μήκους 4m και περιλαμβάνει:

a. Μονάδα φόρτωσης δειγμάτων και εκφόρτωσης αναλυθέντων δειγμάτων
b. Μονάδα φόρτωσης επειγόντων δειγμάτων
c. 1 Μονάδα ανάλυσης κλινικής χημείας cobas c702
d. 1 Μονάδα ανάλυσης ανοσοχημείας cobas e602
e. 2 Μονάδες ηλεκτρολυτών.
f. Μονάδα ελέγχου (λογισμικό αναλυτή)

Το Αναλυτικό Σύστημα περιλαμβάνει συνολικά οχτώ(8) επιμέρους αναλυτικές μονάδες: 2 αναλυτικές μονάδες κλινικής χημείας, 3 αναλυτικές μονάδες ανοσοχημείας και 3 αναλυτικές μονάδες ηλεκτρολυτών.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΛΥΤΕΣ:

• ΕΝΑΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ COBAS e-411 (ROCHE)

• ΕΝΑΝ ΑΝΑΛΥΤΗ HPLC, ΓΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (BIORAD)

• ΕΝΑΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ARCHITECT (ABBOTT)

• ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (SEBIA)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Εργαστήριο διαθέτει ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙAΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (L.I.S) συνδεδεμένο αμφίδρομα με το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (H.I.S). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων από το L.I.S μεταφέρονται μέσω του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (H.I.S) στα τερματικά των Τμημάτων και των Κλινικών του Νοσοκομείου.