Τμήματα

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κλινικής Χημείας:

- Μονάδα Ηλεκτρολυτών και Ιόντων

- Μονάδα Δεικτών Νεφρικής Λειτουργίας

- Μονάδα Μελέτης Ενζύμων

- Μονάδα Λιπιδαιμικών Δεικτών

Ανοσοχημείας:

- Μονάδα Ορμονών

- Μονάδα Καρκινικών Δεικτών

- Μονάδα Δεικτών Αναιμίας

- Μονάδα Δεικτών Καρδιακής Λειτουργίας

- Μονάδα Δεικτών Οστεοπόρωσης

Ηλεκτροφορήσεων:

- Μονάδα Ηλεκτροφόρησης / Ανοσοκαθήλωσης Πρωτεϊνών Αίματος

- Μονάδα Ηλεκτροφόρησης / Ανοσοκαθήλωσης Πρωτεϊνών Ούρων

Χρωματογραφίας: Διενεργείται ο προσδιορισμός της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c (HPLC).

Φαρμάκων: Διενεργείται ο ποσοτικός προσδιορισμός φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή θεραπευτική πράξη.

Ειδικών Εξετάσεων.

Μοριακής Βιολογίας και Μοριακής Διαγνωστικής.

Ελέγχου Ποιότητας: Το Εργαστήριο συμμετέχει σε Εθνικό και Διεθνές Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας για τις εξετάσεις τις οποίες διενεργεί (Προγράμματα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας: ΕΣΕΑΠ, BIORAD).