Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Μόνιμοι ιατροί ΕΣΥ (Ιατροί Βιοπαθαλόγοι)

Επικουρικοί ιατροί ΕΣΥ (Ιατροί Βιοπαθολόγοι)

Επιστήμονες ΠΕ

Ακαδημαικοί Υπότροφοι

Τεχνολόγοι

Επικουρικό Παραϊατρικό Προσωπικό

Γραμματέας

Ειδικευόμενοι