Άλλες δράσεις

29 Μαρτίου 2010

Το Β Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής με Διευθυντή τον Επ. Καθηγητή Ι.Γ.Παναγιωτίδη και το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας με Διευθυντή τον Αν. Καθηγητή Π. Καρακίτσο συμμετείχαν - στα πλαίσια των εντασσομένων στο τρέχον πρόγραμμα διαπίστευσης ενεργειών- στο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής (European Society of Pathology) (υπεύθυνος: Καθηγητής J.Van Krieken) διενεργούμενο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Leuven (Βέλγιο) (υπεύθυνος: Καθηγητής Els Dequeker) πρόγραμμα ελέγχου ποιότητος για την ανίχνευση (σε καρκινώματα παχέος εντέρου) μεταλλαγών του γονιδίου KRAS (KRAS External Quality Assessment Scheme 2009), το οποίο εξεπλήρωσαν επιτυχώς. Τα σχετικά αποτελέσματα ευρίσκονται ανηρτημένα στο δικτυακό τόπο http://kras.eqascheme.org/ καθώς επίσης και έντυπα στις Γραμματείες των Εργαστηρίων, στη διάθεση παντός ενδιαφερόμενου.