Ερευνητικό έργο

Στο πλαίσιο αυτού, το Εργαστήριο συμμετέχει (σε συνεργασία με άλλες Κλινικές ή Εργαστήρια και φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) σε διερεύνηση νοσημάτων διαφόρων συστημάτων με κλασσικές και νεότερες τεχνικές και μεθόδους. Μεταξύ άλλων:

α) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2000-2006, ΜΕΤΡΟ 1.2, «Αυτοματοποιημένη κυτταρολογική ανίχνευση κακοηθείας και η οικονομοτεχνική σημασία της», κωδικός έργου ΑΤΤ 95 (σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας Ε.Κ.Π.Α.).

β) ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ «Μοριακή και γενετική ανάλυση της έκφρασης πρωτεϊνών, πρωτογενών χρωμοσωμικών ανωμαλιών, διαταραχών του κυτταρικού κύκλου και της αγγειογένεσης στο σποραδικό καρκίνο του παχέος εντέρου» (σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας Ε.Κ.Π.Α.).

γ) Ερευνητικό Πρόγραμμα «Συσχέτιση δεικτών ανοσιακής απάντησης σε ιστικό, τοπικό και συστηματικό επίπεδο με επιδημιολογικά χαρακτηριστικά σε πάσχουσες από ενδοεπιθηλιακές και διηθητικές αλλοιώσεις τραχήλου μήτρας προ της αναμενομένης ευρείας εφαρμογής VLP εμβολίου», κωδικός 70/4/9109.

δ) Συνεργασία με το Protein Chemistry and Laboratory, Department of Pathology andLaboratory Medicine, University of Pennsylvania, USA [Διευθυντής: John D. Lambris], σε ερευνητικό πρωτόκολλο, με σκοπό τη διερεύνηση του ρόλου του συμπληρώματος σε φλεγμονώδεις και νεοπλασματικές παθήσεις.