Εκπαιδευτικό έργο

α) Συμμετοχή των μελών Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου στην διδασκαλία του μαθήματος της Παθολογικής Ανατομικής στους προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., σε συνεργασία με τα μέλη Δ.Ε.Π. του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, στους χώρους αυτού (Γουδή).

β) Συμμετοχή του διευθυντή του Εργαστηρίου, κατόπιν προσκλήσεως, στην διδασκαλία της Παθολογικής Ανατομικής στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης (ακαδημαϊκά έτη 2005-6 έως και 2008-9).

γ) Εκπαίδευση ιατρών για απόκτηση ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, καθώς και για το χρονικό τμήμα της προαπαιτουμένης εκπαιδεύσεως στην Παθολογική Ανατομική για άλλες ειδικότητες (το Εργαστήριο έχει κριθεί κατάλληλο για την πλήρη εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών, επί δε του παρόντος έχουν ενεργοποιηθεί τέσσερεις (4) από τις προβλεπόμενες δώδεκα (12) θέσεις, οι οποίες και πληρούνται).

δ) Συνεχιζόμενη εκπαίδευση ή εξειδίκευση σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας (οι ιατροί του Εργαστηρίου συμμετέχουν ως ομιλητές σε στρογγύλες τράπεζες, μετεκπαιδευτικά μαθήματα Κλινικών ή Εργαστηρίων, μηνιαίες κλινικοεργαστηριακές συναντήσεις, συνέδρια κ.ά.).