Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός-υποδομές

Το Εργαστήριο έχει σε μεγάλο μέρος αυτοματοποιημένο εξοπλισμό (από κονδύλια τόσο του Νοσοκομείου, όσο και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ή των τακτικών πιστώσεων του Ε.Κ.Π.Α.) για την διεκπεραίωση των ιστολογικών εξετάσεων. Η ανανέωση και ενίσχυση του ανωτέρω εξοπλισμού, δεδομένου του διαρκώς αυξανομένου φόρτου εργασίας του Εργαστηρίου, αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους.