Ερευνητικό Έργο

  • Στο Τμήμα εκπονούνται διδακτορικές διατριβές και ερευνητικές εργασίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και του λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού, με αντικέιμενο την Ανοσοαιματολογία-Ιατρική των μεταγγίσεων και τις διαταραχές Αιμόστασης
  • Στο Τμήμα επίσης εκπονούνται ερευνητικά πρωτόκολλα με κύρια αντικείμενα:
    • Την εργαστηριακή παρακολούθηση των νεότερων από του στόματος αντιπηκτικών (NOACs) και τη διερεύνηση έτερων (πλην της αντιπηκτικής) δράσεών τους
    • Την αντίσταση στη χορηγούμενη αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με LTA, Multiplate και PFA-100
    • Την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της λευκαφαίρεσης με διαφορετικές εργαστηριακές μεθόδους
    • Την καταγραφή ανεπιθύμητων μεταγγισιακών αντιδράσεων και τη σύγκριση της επίπτωσής τους με διεθνή δεδομένα