Κυριότερες Εξετάσεις

Αιματολογικό Εργαστήριο

 • Γενική αίματος, Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών, Μικροσκόπηση περιφερικού επιχρίσματος
 • Κλασσικός αιμοστατικός έλεγχος (PT/INR, aPTT, Ινωδογόνο κατά Clauss, D-Dimers, χρόνος θρομβίνης)
 • Έλεγχος φυσικών ανασταλτών της πήξης (Πρωτείνη C, Ελεύθερη πρωτείνη S, Αντιθρομβίνη)
 • Μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας 3 μεταλλάξεων (FV Leiden, FII G20210A, MTHFR-C677T) και εκτεταμένος (12 μεταλλάξεων)
 • Έλεγχος για επίκτητους ανασταλτές της πήξης (mixing test, αντιπηκτικό λύκου με τη μέθοδο DRVVT, λοιποί ανασταλτές)
 • Προσδιορισμός επιπέδων παραγόντων πήξεως
 • Παρακολούθηση αντιπηκτικής αγωγής με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (αντι-Xa δραστικότητα)
 • Λειτουργικός έλεγχος αιμοπεταλίων (με light transmission aggregometry, PFA-100, Multiplate)
 • Θρομβοελαστoμετρία (ROTEM)
 • Ποσοτικός προσδιορισμός κλασμάτων αιμοσφαιρίνης (A2, F, S) στα πλαίσια αδρού ελέγχου αιμοσφαιρινοπαθειών

 Ν.Υ. Αιμοδοσίας

 • Διενέργεια ομάδας αίματος ΑΒΟ (και υποομάδες τους), RhD (και παραλλαγές: Dweak και Dpartial) και Kell σε όλους τους αιμοδότες και ασθενείς
 • Πλήρης φαινότυπος ερυθρών 16 ερυθροκυτταρικών αντιγόνων, εφαρμογή της μεθόδου EGA-kit
 • Άμεση Coombs, τιτλοποίηση αυτοαντισώματος και υποτάξεις του
 • Ανίχνευση και τιτλοποίηση ψυχροσυγκολλητινών
 • Έμμεση Coombs, ταυτοποίηση αντιερυθροκυτταρικών αλλο-αντισωμάτων με panel και τιτλοποίησή τους
 • Όξινη και θερμική έκλουση ερυθρών
 • Αυτόλογη (με το αντιδραστήριο WARM) και αλλογενής προσρόφηση αντισωμάτων
 • Διασταύρωση των προς μετάγγιση μονάδων
 • Τίτλος ισοαιμοσυγκολλητινών
 • Ανίχνευση HIT-αντισωμάτων με ανοσολογική μέθοδο