Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ

 

Η λειτουργία της ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου σε όλα τα επίπεδα.

Το Σύστημα Ποιότητας έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τους αναγνωρισμένους από την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής ως πελάτες του δηλαδή τους ασθενείς, τους συνοδούς και τα υπόλοιπα τμήματα / κλινικές του Νοσοκομείου.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 • Η τήρηση του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Υποδιεύθυνσης.
 • Η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της Υποδιεύθυνσης και των Τμημάτων / Κλινικών που σχετίζονται με τη λειτουργία της.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών για την παροχή της υπηρεσίας με σκοπό την διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.
 • Η τήρηση των αρχών που προδιαγράφονται από το Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία για την ασφαλή διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της εργασίας του σύμφωνα με τις αρχές και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση και το Σύστημα Ποιότητας.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του.
 • Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών και η αξιοποίηση των ευκαιριών.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως πελατών.
 • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών), για την αποτελεσματική λειτουργία της Υποδιεύθυνσης.
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του επιπέδου ικανοποίησης των αναγνωρισμένων ως πελατών με συνεπακόλουθη εκπόνηση προληπτικών / διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση αποκλίσεων.
 • H αποτελεσματικότητα των ενεργειών που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση απειλών και των αξιοποίηση των ευκαιριών.

Το σύνολο του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής δεσμεύεται για την αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων που προσφέρει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ώστε να διασφαλίζεται:

 • η απρόσκοπτη ικανοποίηση των πελατών της
 • η βελτίωση της οργανωτικής της δομής
 • η αρμονική συνεργασία μεταξύ του προσωπικού και δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων
 • συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας και διάχυσή της σε όλο το προσωπικό
 • συνεχής εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού
 • Ανάπτυξη εμπιστοσύνης στο έργο της Υποδιεύθυνσης
 • Ευρύτερη προβολή του έργου της Υποδιεύθυνσης