Μελλοντικές Δράσεις

 • Δημιουργία intranet portal με τεχνολογία Joomla για τη διατμηματική επικοινωνία των υπηρεσιών του Νοσοκομείου καθώς και διεξαγωγή online εκπαίδευσης.
 • Υλοποίηση πολιτικών ασφάλειας στο δίκτυο και στους υπολογιστές βάσει των συστάσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του σχεδίου Πολιτικής Ασφάλειας 
 • Χαρτογράφηση του δικτύου και απογραφή του πάγιου εξοπλισμού με αντίστοιχη ετικέτα κυριότητας
 • Μελέτη υλοποίησης συλλογής στατιστικών στοιχείων για το χάρτη Υγείας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Χρήση barcode ετικετών για την διακίνηση των υλικών όλων των αποθηκών του Νοσοκομείου
 • Παραμετροποίηση και έλεγχος ορθής λειτουργίας αναλυτικής λογιστικής στο Πληροφοριακό σύστημα MEDISYS
 • Εκπαίδευση-υποστήριξη καταχώρησης των παγίων στοιχείων του Νοσοκομείου στο Πληροφοριακό σύστημα MEDISYS
 • Εκπαίδευση-υποστήριξη και έλεγχος ορθής λειτουργίας ορίων ασφάλειας υλικών επιμέρους τμημάτων στο Πληροφοριακό σύστημα MEDISYS
 • Υποστήριξη ανάπτυξης και συντήρησης επιμέρους εφαρμογών κλινικών που αφορούν ιατρικό ιστορικό ασθενών
 • Παραμετροποίηση του νέου συστήματος παραγγελιών με την χρήση οθονών αφής για τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών
 • Αναβάθμιση του DomainController από Windows 2003 σε Windows 2008 έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα νέων τεχνολογιών διαχείρισης των πολιτικών ασφάλειας
 • Αλλαγή του λειτουργικού συστήματος των παλιών σε τεχνολογία υπολογιστών σε τεχνολογία Linux
 • Δημιουργία εφεδρικού χώρου φιλοξενίας του Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο προϋποθέτει την προμήθεια και παραμετροποίηση ισάριθμων εξυπηρετητών
 • Αναβάθμιση του κεντρικού δρομολογητή που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο-φιλτράρισμα της διαδικτυακής κίνησης
 • Επέκταση του δικτύου του Νοσοκομείου με νέες θέσεις εργασίας και νέες γραμμές δικτύου
 • Αναβάθμιση της βάσης δεδομένων του MsExchange 2000 σε Windows2003
 • Αναβάθμιση του λογισμικού τείχους προστασίας από ISA 2000 σε ISA2006 EnterpriseEdition