Πληροφοριακή Υποδομή - Εξοπλισμός

Οι διοικητικοί χώροι της Πληροφορικής Υπηρεσίας στεγάζονται στο επίπεδο -1 του Νοσοκομείου και είναι οι ακόλουθοι:

 • Γραφείο Διευθυντή Πληροφορικής Υπηρεσίας
 • Γραφείο Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών
 • Γραφείο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογιστών
 • Computer Room
 • Γραφείο Προγραμματισμού Ειδικών Εφαρμογών και επεξεργασίας Δεδομένων 
 • Εργαστήριο επισκευών εξοπλισμού Πληροφορικής

Αντικείμενο εργασιών Υπηρεσίας Πληροφορικής

 • Διαχείριση των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Πληροφορικής του Νοσοκομείου
 • Ανάπτυξη λογισμικού και υλοποίηση εξειδικευμένων Πληροφοριακών Συστημάτων για υποστήριξη ειδικών αναγκών
 • Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων δραστηριότητας των Τμημάτων ανά μήνα, μέσω των συστημάτων Πληροφορικής
 • Εκπαίδευση χρηστών στις εφαρμογές του Νοσοκομείου, με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα αντικείμενα (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονικό εξιτήριο, υλοποίηση πολιτικής ασφάλειας)
 • Διαθεσιμότητα υπηρεσιών Κεντρικής διασύνδεσης με το Διαδίκτυο (Internet), Κεντρικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), Υποστήριξης χρηστών (Helpdesk), συντήρησης και επισκευών εξοπλισμού και λογισμικού
 • Υπηρεσία Intranet: Σχεδιασμός, υλοποίηση, ενημέρωση και διαχείριση του εσωτερικού ενδοεπιχειρησιακού δικτύου του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Πληροφοριακά Συστήματα

 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΜedISys
 • Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα Βiolis
 • Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας e-Aima
 • Πληροφοριακό Σύστημα Μισθοδοσίας Compass
 • Σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ
 • Σύστημα διαχείρισης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Praxis
 • Εφαρμογή διαχείρισης ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία 1535
 • Πληροφοριακό Υποσύστημα Καταγραφής Χειρουργικών Επεμβάσεων
 • Πληροφοριακό  Υποσύστημα Τμήματος Διατροφής
 • Πληροφοριακό Υποσύστημα Ασθενών Ηπατολογικού Ιατρείου

Εξοπλισμός

 • Δίκτυο Πληροφορικής Ethernet δομημένης καλωδίωσης Cat-6, 10 - 100 Mbps, 1.300 θέσεων Εργασίας
 • Κεντρικό μεταγωγέα και 72 διακοπτικούς μεταγωγείς (switches) ορόφων με διασύνδεση οπτικής ίνας
 • 17 Κεντρικούς Υπολογιστές (Servers)
 • 700 σταθμούς εργασίας χρηστών με περιφερειακό εξοπλισμό (εκτυπωτές, bar-code printers & bar-code scanners)
 • Εργαστήριο συντηρήσεων, επισκευών και βελτιώσεων εξοπλισμού
 • Θάλαμο Κεντρικών Υπολογιστών (Computer Room)

Τοπικό Διάγραμμα Δικτύου

Υπηρεσίες

 • Κεντρική διασύνδεση με το Διαδίκτυο (Internet) με διακομιστή proxy μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 • Πρόσβαση μέσω του εταιρικού δικτύου (Intranet) στις βιβλιοθήκες Ηeal-link και Up-To Date
 • Υπηρεσία Κεντρικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) μέσω διακομιστή MS Exchange Server
 • Υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (Help Desk) με λειτουργία σε 24-ωρη κάλυψη, 7 ημέρες την εβδομάδα (24x7)
 • Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης του εξοπλισμού και των Πληροφοριακών Συστημάτων