Μελλοντικές Δράσεις

Στις άμεσες δράσεις που θα αναλάβει το τμήμα, με βασικότερο άξονα τη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή – χρήστη των υπηρεσιών του Νοσοκομείου σε τεχνοκρατικό και διαπροσωπικό επίπεδο, είναι οι εξής:

  • Δημιουργία βασικού πλέγματος δεικτών ποιότητας (κλινικών – επιχειρησιακών διαδικασιών όλων των τμημάτων) νοσοκομείου με βάση εργαλεία που υπάρχουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση (PATH QUALITY PROJECT - World Health Organization).
  • Σύστημα επιτήρησης ανεπιθύμητων συμβάντων (adverse & sentinel events) – ασφάλεια ασθενή.
  • Σύσταση επιτροπής Βέλτιστων Κλινικών Πρακτικών, κατόπιν έγκρισης και του Επιστημονικού Συμβουλίου.
  • Δημιουργία Επιτροπής Βελτίωσης Ποιότητας με συμμετοχή από όλες τις υπηρεσίες και τα τμήματα - Δημιουργία δικτύου εσωτερικών συντονιστών ποιότητας (ανά τμήμα, κλινική, μονάδα).
  • Δημιουργία ενημερωτικών εντύπων για υπηρεσίες νοσοκομείου. Έντυπο δικαιωμάτων – υποχρεώσεων ασθενών.
  • Ενίσχυση διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας ερωτηματολογίων ικανοποίησης ασθενών νοσηλευομένων και εξωτερικών ιατρείων.
  • Ανασχεδιασμός και υποστήριξη λειτουργίας του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών (διαδικασίες, έντυπα, στελέχωση) – Εισήγηση δημιουργίας σχετικών δράσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών (πλέον του Κεντρικού Γραφείου υποδοχής) στα Εξωτερικά Ιατρεία, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
  • Έλεγχος διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
  • Συστηματική μηνιαία ενημέρωση όλων των τμημάτων
  • Κοινοποίηση δράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (συνεργασίες με άλλα νοσοκομεία, διοργάνωση ημερίδας, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις).