Δράσεις ποιότητας

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ_13_08_2013

Απολογισμός Πεπραγμένων 2009-2012

Δίκτυο Ποιότητας

A. Το 2003 - 2004 πραγματοποιήθηκε πλήρης καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας αλλά και των εσωτερικών κανονισμών των περισσότερων τμημάτων.

B. Το νοσοκομείο μας συμμετέχει στο «Δίκτυο Ποιότητας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση» της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ.) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (www.gspa.gr).

Γ. Στο Νοσοκομείο μας διοργανώθηκε εκπαιδευτική συνάντηση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας & Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών στις 12 Ιουλίου 2007. Τα αντικείμενα της συνάντησης ήταν:

  • Ποιότητα σε δημόσιες υπηρεσίες παροχής κοινωνικών αγαθών
  • Ανάπτυξη συστήματος στρατηγικής διοίκησης
  • Οδηγός Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης

Photo από εκπαίδευτικο Ποιότητας

Πεπραγμένα Τμήματος 2011 (πατήστε εδώ)
Πεπραγμένα Τμήματος 2003 - 2009 (πατήστε εδώ)

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα HOPE (πατήστε εδώ)